O firmie

Spółka powstała dnia 1.07.1997 roku z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zarząd Spółki:

 • Prezes - mgr inż. Hanna Adamowska,
 • Z-ca Prezesa - Elżbieta Goliszek.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.356.200,00 zł. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Miejskiej Człuchów. Przedmiotem działania Spółki jest:

 • zaopatrywanie mieszkańców w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową,
 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz odpadów komunalnych i innych,
 • obsługa nieruchomości w tym:
  • administrowanie budynkami komunalnymi,
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 • pozostała działalność usługowa w tym:
  • pogrzeby i działalność pokrewna,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym,
  • urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
  • usługi remontowo-budowlane,
  • usługi transportowe,
 • sprzedaż detaliczna opału.

Spółka realizuje działalność statutową poprzez 6 wyodrębnionych organizacyjnie zakładów a mianowicie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Zakład Oczyszczania Miasta,
 • Zakład Zieleni,
 • Zakład Pogrzebowy.