Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.02.13

Nazwa i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa RYNEK 2 ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową ul.Rynek 2 w Człuchowie

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową - elewacja frontowa, wschodnia i pokrycie dachowe ul. Rynek 2 w Człuchowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Kryteria oceny:
Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa.

Termin składania ofert:
2018-03-16 14:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów sekretariat (pokój 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Janina Dudek - 793 936 561, Henryk Frymark - 509 574 643

Informacje dodatkowe:
Termin otwarcia ofert: doroczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 2 w miesiącu marcu 2018 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie działa w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 2 do momentu zebrania ofert. Decyzje
dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy podejmowane będą przez Zarząd Wspólnoty.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.


Status: Przetarg odbył się.