Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.03.23

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.; ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnych w Człuchowie” którego zakres podzielono na cztery części:
Część nr 1
Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Motokrosowa w Człuchowie na działce 1198/4.

Część nr 2
Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Lawendowa w Człuchowie na działce 1080/51, 1080/40.

Część nr 3
Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Sienkiewicza w Człuchowie na działce 296.

Część nr 4
Kanalizacyjna sanitarna z przepompownią lokalną ścieków przy Wojska Polskiego na działkach nr: 15/1 i 15/2.

W ramach zadania należy przeprowadzić inspekcję kamerą TV wykonanych kanałów (wykres spadku oraz nagranie z widocznym spadkiem chwilowym).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej która zawiera: projekt budowlany w tym informacja BIOZ, przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy który może być pomocny przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma obowiązku jego wykorzystania.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryteria oceny:
Punktacja obliczona będzie jako suma punktów przyznanych za każde kryterium.
Cena oferty brutto – 95%
Gwarancja – 5%

Termin składania ofert:
2018-04-06 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-04-06 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.; ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów - sekretariat (pokój nr 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Helena Diakun – tel. 793 936 481

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o unieważnieniu - pobrań: [88] - (Rozmiar: 270.27 KB)


Status: Przetarg odbył się.