Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.04.17

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Kryteria oceny:
cena oferty brutto – 95 % (tj. max 95 pkt.),
okres gwarancji – 5 % (tj. max 5 pkt.).

Termin składania ofert:
2018-04-25 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-04-25 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów sekretariat (pokój 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Helena Diakun tel. 793 936 481, biuro ZWiK tel. 59 83 43 340

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zawiadomienie:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrań: [106] - (Rozmiar: 696.54 KB)


Status: Przetarg odbył się.