Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.04.26

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:
Zadanie nr 1
Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie.
Zadanie nr 2
Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji stanowiącej załącznik SIWZ – 9 i SIWZ - 10.
UWAGA:
Zamawiający odstępuje od:
- dla zadania nr 1 pn. „Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie - demontażu kanałów, rurociągów i komór ciepłowniczych opisanego w dokumentacji projektowej i STWiORB (z wyjątkami określonymi w załączniku SIWZ-9 dla danej części/zadania),
- dla zadania nr 2 pn. „Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie - demontażu kanałów i rurociągów opisanego w dokumentacji projektowej i STWiORB (z wyjątkami określonymi w załączniku SIWZ-9 dla danej części/zadania).

Dodatkowo Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych z wbudowanym systemem monitoringu sieci (dotyczy każdej części/zadania).

Kryteria oceny:
Oddzielnie dla każdej części/zadania:
a) cena oferty brutto - 95%
b) okres gwarancji - 5%

Termin składania ofert:
2018-05-14 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-05-14 13:00:00

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego - pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zadania nr 1 pn. "Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie" i zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zadania nr 2 pn. "Przebudowa kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie".

Pliki do pobrania:
zawiadomienie zadanie nr 1 i zadanie nr 2 - pobrań: [75] - (Rozmiar: 1.45 MB)


Status: Przetarg odbył się.