Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.06.28

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, urządzeń i armatury ciepłowniczej do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:
Zadanie nr 1
Dostawa materiałów, urządzeń i armatury ciepłowniczej do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - część I.
Zadanie nr 2
Dostawa materiałów, urządzeń i armatury ciepłowniczej do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - część II (kamera termowizyjna wraz z osprzętem dodatkowym).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SIWZ – 9.

Kryteria oceny:
Oddzielnie dla każdej części/zadania:
a) cena oferty brutto - 95%
b) okres gwarancji - 5%

Termin składania ofert:
2018-07-10 13:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-07-10 14:00:00

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego - pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zadania nr 1 pn. „Dostawa materiałów, urządzeń i armatury ciepłowniczej dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie – część I” oraz zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania - dotyczy zadania nr 2 pn. „Dostawa materiałów, urządzeń i armatury ciepłowniczej dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - część II (kamera termowizyjna wraz z osprzętem dodatkowym)".

Pliki do pobrania:
zawiadomienie zadanie nr 1 i zadanie nr 2 - pobrań: [58] - (Rozmiar: 1.41 MB)


Status: Przetarg odbył się.