Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.10.12

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Szczecińskiej zlokalizowanego na działkach nr 9/23 i 9/24 w Człuchowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji stanowiącej załącznik SIWZ – 10.
3. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem materiałów (z zastrzeżeniem pkt. 4,5 i 6) zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, który może być pomocny przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma obowiązku jego wykorzystania.
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały zgodnie z załącznikiem SIWZ – 9.
5. Jeżeli Wykonawca uzna, że poza materiałami z przedmiaru i tymi, które dostarczy Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne są jeszcze dodatkowe wówczas należy doliczyć te materiały do ceny oferty. W innym przypadku Zamawiający uzna, że wykaz jest kompletny. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia materiałów wykraczających poza załącznik SIWZ - 9.
6. Jeżeli po zakończeniu robót budowlanych okaże się, że nie wszystkie materiały dostarczone przez Zamawiającego zostały wykorzystane do ukończenia przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zwrócić te materiały Zamawiającemu.

Kryteria oceny:
a) cena oferty brutto - 95%
b) okres gwarancji - 5%

Termin składania ofert:
2018-10-23 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-10-23 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106-sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, Anna Manszewska tel. 793 935 758 biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zawiadomienie:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobrań: [59] - (Rozmiar: 281.86 KB)


Status: Przetarg odbył się.