Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2013.12.20

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
usługi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk metodą R3 komunalnych osadów ściekowych powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie.
Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy (Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zgromadzonych na poletkach osadowych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk metodą R3 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w przewidywanej ilości ok. 900 Mg w roku 2014 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie ul. Kamienna 140 z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
- Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013 poz.21),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 924),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1674),
- oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Termin składania ofert:
2014-01-10 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2014-01-10 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Diakun Helena - 793 936 481; Kusek Aleksander - 793 935 752

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.
UWAGA:
W załączniku plik spakowany zawierający SIWZ + zmiany do SIWZ + zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

ZAWIADOMIENIE:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na fakt, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Status: Przetarg odbył się.