Fundusze krajowe

Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie


W roku 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW
w Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 308 591,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 246 000,00 zł.


Przedmiotowe zadanie ukierunkowane było na przebudowę awaryjnej kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i polegało na wymianie odcinka sieci wykonanego w technologii tradycyjnej 2xDN250
o przybliżonej długości 320 mb na sieć w technologii preizolowanej 2xDN150/250 wraz z przyłączem 2xDN25/90
o łącznej długości 351 mb.

Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.11.09„Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie”


W roku 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW
Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 196 051,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 156 000,00 zł.


Przedmiotowe zadanie ukierunkowane było na przebudowę awaryjnej kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i polegało na wymianie odcinka sieci wykonanego w technologii tradycyjnej 2xDN150 na sieć w technologii preizolowanej 2xDN150/250 wraz z przyłączem 2xDN100/200 o przybliżonej łącznej długości 200 mb.

Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich
i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.09.11Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa przyłączy do budynków na Osiedlu Witosa w Człuchowie”


W latach 2017 - 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW
w Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa przyłączy do budynków na Osiedlu Witosa w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 181 683,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 945 000,00 zł.


Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę awaryjnej kanałowej, 4 przewodowej (2xc.o.,c.w.u/cyrk.), niskoparametrowej zewnętrznej instalacji odbiorczej o przybliżonej długości 1080 mb, wykonanej w technologii tradycyjnej na instalację odbiorczą w technologii preizolowanej „heatPEX”
o parametrach od 2xdn125x8,2 do 2xdn40x3,7 (c.o.) oraz od 2xdn90x8,2/50x4,6 do 2xdn40x3,7/25x2,3 (c.w.u./cyrk.) wraz z przyłączami o łącznej długości 1153 mb.

Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich
i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.11.09„Przebudowa źródła ciepła w Kotłowni Rejonowej KR-1 w Człuchowie”


W 2017 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW
w Gdańsku wykonało zadanie pn. „Przebudowa źródła ciepła w Kotłowni Rejonowej KR-1 w Człuchowie”.


Przedmiotowe zadanie polegało na wymianie kotła węglowego o mocy 3 MW (opalanego miałem) na 2 kotły gazowe
o mocy 1,7 MW każdy (zasilane gazem płynnym propan)
dostosowane do samodzielnej pracy w okresie letnim (zaopatrzenie w c.w.u.) i współpracy
z innymi kotłami w sezonie grzewczym.

Zakres rzeczowy zadania:
 • Montaż 2 szt. kotłów gazowych w wyznaczonym pomieszczeniu kotłowni KR-1 wraz z osprzętem (palniki, kominy itp.),
 • Budowa układu sprzęgającego kotły gazowe z istniejącą instalacją cieplną kotłowni KR-1 (pompy, regulatory, sterowniki itp.),
 • Prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni wraz z budową płyt fundamentowych pod kotły i pompy,
 • Instalacja elektryczna do obsługi kotłów, pomp i pomieszczenia w kotłowni KR-1 przeznaczonego dla kotłów gazowych,
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu od ściany zewnętrznej kotłowni gazowej do palników dwóch kotłów gazowych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 459 891,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 367 000,00 zł.KKluczowym rezultatem projektu jest poprawa efektywności w wytwarzaniu ciepła w zakresie:
 • Możliwości wytwarzania przez kotły gazowe do 30% ciepła całkowitej produkcji rocznej,
 • Możliwości wytwarzania przez kotły gazowe poza sezonem grzewczym do 100% ciepła całkowitej produkcji - dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • Racjonalizacji wytwarzania ciepła w kotłowni KR-1.

Realizacja zadania ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.01.05                                         

„Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”


W dniu 20 lipca 2017 r. Zarząd Spółki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Człuchów w celu zapewnienia jej przepustowości pracy do wielkości 26.130 RLM i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.

Zakres prac na oczyszczalni ścieków w Człuchowie przewiduje:
 • przebudowę części mechanicznej wraz z punktem odbioru ścieków dowożonych i budową punktu przyjmowania odpadów z zatorów kanalizacyjnych,
 • przebudowę części biologicznej, w tym: modernizację zbiornika uśredniającego ścieków surowych, budowę nowych rurociągów do reaktorów SBR, modernizację reaktorów SBR i zagęszczacza grawitacyjnego, budowę zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych, komór stabilizacji tlenowej oraz obiektu mikrosita,
 • hermetyzację obiektów emitujących zapachy złowonne,
 • system automatyki,
 • modernizację obiektów do odwadniania osadów wraz z budową magazynu osadu,
 • sieci międzyobiektowe i ciągi komunikacyjne,
 • dodatkowe urządzenia i obiekty konieczne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, m.in.: pompy ciepła wraz z instalacją ogrzewania obiektów, sampler do poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych, waga najazdowa, monitoring, ładowarka samojezdna teleskopowa, wyposażenie laboratorium.

Koszt całkowity Projektu zamyka się kwotą 26.741.322,84 zł, w tym koszt kwalifikowany 21.853.108,00 zł, wydatki kwalifikowane 16.389.831,00 zł Źródła finansowania Projektu:
 • Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 6.000.000,00 zł
 • Fundusz Spójności – do 13.931.356,35 zł
 • środki własne – 6.809.966,49 zł (w tym VAT 4.888.214,84 zł)

Do kluczowych celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia możemy zaliczyć:
 • dotrzymanie aktualnych parametrów ścieków oczyszczonych jak i przyjęcia ścieków o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń,
 • zwiększenie niezawodności procesu oczyszczania w sytuacji: nawalnych deszczy, topnienia śniegu, remontu bądź awarii jednego z reaktorów SBR,
 • ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2017.08.04„Modernizacja instalacji odpylania spalin w Kotłowni Rejonowej KR-1 w Człuchowie”


Przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie przeprowadziło modernizację urządzeń odpylających dla dwóch kotłów typu WR-2,5 i jednego kotła typu WRp-12 w Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Średniej 14 w Człuchowie.
Celem zadania była redukcja emisji pyłów do zmieniających się od 01.01.2016 r. standardów emisyjnych, które przy zawartości tlenu 6% w gazach odlotowych wynoszą odpowiednio:
- dla kotła WR-2,5 – 200 mg/m3 (do 31.12.2015 r. dopuszczalne 700 mg/m3),
- dla kotła WRp-12 – 100 mg/m3 (do 31.12.2015 r. dopuszczalne 400 mg/m3).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.346.836,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku to pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dotacja w wysokości 1.468,80 zł.

Opis techniczny instalacji odpylającej do kotła WRp-12 (K4)

Do oczyszczania gazów z pyłów zastosowano dwustopniowy układ urządzeń oczyszczających (odpylaczy).
I stopień odpylania to multicyklon przelotowy MOS-28. Jest on stosowany jako odpylacz wstępny.
II stopień odpylania to dwa równolegle pracujące odpylacze końcowe, czyli:
1. bateria cyklonów nowej generacji zawierająca 64 cyklony o średnicy 0,2 m każdy,
2. filtr tkaninowy zawierający 81 worków filtracyjnych o długości 5 m każdy.
Worki filtracyjne chronione są przed zniszczeniem za pomocą zasuwy zamontowanej na wlocie do filtra.


Opis techniczny instalacji odpylającej do kotłów WR-2,5 (K2, K3)

Do oczyszczania gazów z pyłów zastosowano dwustopniowy układ urządzeń oczyszczających (odpylaczy).
I stopień odpylania to multicyklon przelotowy MOS-6. Jest on stosowany jako odpylacz wstępny.
II stopień odpylania to bateria cyklonów zawierająca 30 sztuk cyklonów o średnicy 0,2 m każdy.


Zarówno w przypadku kotła WRp-12 jak i kotłów WR-2,5 pył zatrzymany w bateriach cyklonów gromadzony jest w zbiornikach pod odpylaczami. Opróżnianie zbiorników następuje w sposób ciągły poprzez śluzy szczelinowe do podajnika ślimakowego.

Realizacja zadania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 42 tony/rok, co z kolei wpływa pozytywnie na stan środowiska oraz poziom zdrowotności społeczeństwa.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfosigw.gda.pl

Dodano: 2016.05.11W roku 2013 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie wykonało zadanie pn.: "Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"

W ramach zadania został wykonany montaż stacji do odwadniania osadów po ściekowych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie. Stacja składa się z wirówki dekantacyjnej z pełnym sterowaniem, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy osadu i polimeru, urządzenia do rozdrabniania części stałych w osadzie (macerator), sondy cyfrowej do pomiaru suchej masy w nadawie oraz licznika wody (wodomierz) przed stacją polimeru. Nowe urządzenia współpracują z istniejącym systemem wizualizacji i sterowania pracującym na oczyszczalni ścieków, oraz umożliwią przetransportowanie odwodnionego osadu do istniejącego przenośnika ślimakowego.

Celem ogólnym, jest uzyskanie odwodnionego osadu o zawartości suchej masy min. 18%.

Znaczenie ekologiczne zadania:
Efekt ekologiczny:
Tabela 1: Modernizacja części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

Lp. Wyszczególnienie
Modernizacja części osadowej Oczyszczalni Ścieków
w Człuchowie

Planowany Osiągnięty
1. Uwodnienie osadu
82% 81,8%
2. Sucha masa osadu
368 Mg s.m./rok
368 Mg s.m./rok
3. Objętość osadu
2.044,46 m3/rok
2.021,98 m3/rok
4.
Gęstość osadu
1,018 Mg/m3
1,018 Mg/m3


Znaczący pozytywny wpływ inwestycji na glebę będzie wynikał z odwodnienia osadu, który, może być poddany odzyskowi oraz może być stosowany bezpośrednio:
 • w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne, zgodnie z praktyką przyjętą dla tego typu odpadów;
 • do rekultywacji terenów na cele nierolne;
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz;
Ponadto realizacja zadania przyczyni się do:
 • poprawy, jakości osadów ściekowych, w szczególności zmniejszenie stopnia ich uwodnienia, pozwoli na:
  • zmniejszenie kosztów transportu materiału do miejsca zagospodarowania;
  • ułatwi załadunek i transport osadów ściekowych do miejsca zagospodarowania;
  • lepsze wykorzystanie osadów w planowanym w przyszłości procesie kompostowania, a to z kolei przyczyni się do ich stabilizacji, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych.
 • wprowadzenia idei recyklingu wartościowych składników organicznych;
 • poprawy uprawy i wzrostu roślin (napowietrzanie i zatrzymywanie wilgoci w glebie, hamowanie procesów erozji gleby i ograniczanie jej wyjaławiania);
 • wykorzystania substancji organicznej, jako materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny stanowiący cenny nawóz organiczny mogący zastąpić obornik;

Zadanie zostałoDodano: 2013.08.12W 2010 roku Przedsiębiorstwo zrealizowało zadanie "Budowa przyłącza centralnego ogrzewania wysokich parametrów do Zespołu Szkół Technicznych i basenu w Człuchowie".
Przyłączenie do miejskiej sieci ww. odbiorców wyeliminuje jednego emitera szkodliwych emisji do atmosfery, ich rolę przejmie kotłownia miejska KR-1 wyposażona w odpowiednie urządzenia oczyszczania spalin. W przyszłości podłączone zostaną budynki mieszkalne znajdujące się w pobliżu przyłącza, które w większości ogrzewane są z własnych kotłowni opalanych węglem.

Wykonane zadanie zmniejszy substancje szkodliwe:
- pyły ogólne (tony/rok) 0,81
- SO2 (tony/rok) 0,389
- NOx (tony/rok) 0,0405
- CO (tony/rok) 1,823
- COx (tony/rok) 81

Ww. zadanie zostało:
Dodano: 2010.12.20