Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.04.17

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie”.
W/w zadanie polega na budowie dwóch jednakowych, dwustronnych kolumbariów przeznaczonych do przechowywania urn z prochami osób zmarłych, zawierających po 40 nisz z każdej strony (10 rzędów w poziomie, 4 rzędy w pionie) oraz budowę utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych, obiekty małej architektury i aranżację zieleni.
Lokalizacja kolumbariów – Człuchów ul. Sienkiewicza działka nr 56/1 obręb 27.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy zgodnie z dokumentacją projektową.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa (C) - 90% (max 90 pkt)
Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy (O) - 10% (max 10 pkt)

Termin składania ofert:
2019-05-06 11:00:00

Termin otwarcia ofert:
2019-05-06 11:30:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego - ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, sekretariat (pokój 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Myszka tel. 793 936 210 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116 – w zakresie procedury postępowania

Zawiadomienie:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobrań: [30] - (Rozmiar: 296.93 KB)


Status: Przetarg odbył się.