Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.05.14

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SIWZ – 8.

Kryteria oceny:
cena oferty brutto – 95 % (tj. max 95 pkt.),
okres gwarancji – 5 % (tj. max 5 pkt.).

Termin składania ofert:
2019-05-24 13:00:00

Termin otwarcia ofert:
2019-05-24 13:15:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów - pokój 106 (sekretariat)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zawiadomienie:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrań: [26] - (Rozmiar: 676.38 KB)


Status: Przetarg odbył się.