Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Projekty zrealizowane w ramach POliŚ 2007 - 2013INFORMACJA O PROJEKCIE

28 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie dokumentacja, która stanowić będzie podstawę ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach POIiŚ 2014-2020. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

 • koncepcję modernizacji i rozbudowy,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy-wielobranżowy,
 • operat wodnoprawny,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • dokumentację OOŚ,
 • studium wykonalności.

Koszt całkowity Projektu to 387.450,00 zł (w tym koszt kwalifikowalny to
315.000,00 zł). Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 267.750,00 zł.

Dokumentacja będzie gotowa do końca 2015 r.

Realizacja projektu inwestycyjnego w oparciu o przedmiotową dokumentację zakłada m.in.:

 • przebudowę punktu zlewnego i lokalnej przepompowni ścieków,
 • przebudowę obiektu komory sit i krat wraz z jego rozbudową o piaskownik oraz komorę flotacji tłuszczy,
 • likwidację piaskownika pionowego,
 • budowę zbiornika wielofunkcyjnego pełniącego rolę magazynującą lub rezerwową,
 • budowę filtrów do ścieków oczyszczonych,
 • budowę instalacji do odzysku wody technologicznej,
 • budowę komory stabilizacji tlenowej osadu,
 • budowę biofiltrów,
 • budowę wiaty odbioru osadu odwodnionego,
 • budowę magazynu na osad, skratki i piasek oraz zadaszenie istniejącego poletka osadowego,
 • agregat prądotwórczy,
 • budowę garażu i magazynu części zamiennych.

Do kluczowych celów i korzyści wynikających z inwestycji zrealizowanej na podstawie opracowanej dokumentacji można zaliczyć:

 • większą niezawodność procesu oczyszczania ścieków,
 • poprawę jakości nadmiernych osadów ściekowych, co zwiększy możliwości ich dalszego wykorzystania oraz zmniejszy koszty transportu do miejsca zagospodarowania,
 • zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni,
 • eliminację ucieczki osadu czynnego w sytuacjach pojawienia się piany na zwierciadle powierzchni reaktorów SBR.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.315.465
Wizyt dzisiaj
29
Wizyt wczoraj
71
Wizyt w tygodniu
406
Wizyt w miesiącu
100
Wizyt w roku
4.408