Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Fundusze krajowe

W latach 2017-2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku wykonało zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”.

Przedsięwzięcie objęło modernizację oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Człuchów w celu zapewnienia jej przepustowości pracy do wielkości 26.130 RLM i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.

Zakres rzeczowy zadania:
 • przebudowa części mechanicznej wraz z punktem odbioru ścieków dowożonych i budową punktu przyjmowania odpadów z zatorów kanalizacyjnych,
 • przebudowa części biologicznej, w tym: modernizacja zbiornika uśredniającego ścieków surowych, budowa nowych rurociągów do reaktorów SBR, modernizacja reaktorów SBR i zagęszczacza grawitacyjnego, budowa zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych, komór stabilizacji tlenowej oraz obiektu mikrosita,
 • hermetyzacja obiektów emitujących zapachy złowonne,
 • system automatyki,
 • modernizacja obiektów do odwadniania osadów wraz z budową magazynu osadu,
 • sieci międzyobiektowe i ciągi komunikacyjne,
 • dodatkowe urządzenia i obiekty konieczne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, m.in.: pompy ciepła wraz z instalacją ogrzewania obiektów, sampler do poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych, waga najazdowa, monitoring, ładowarka samojezdna teleskopowa, wyposażenie laboratorium
Koszt całkowity Projektu zamknął się kwotą 26.324.451,85 zł, w tym koszt kwalifikowany 21.531.839,12 zł.
Źródła finansowania Projektu:
 • Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 6.000.000,00 zł
 • Fundusz Spójności – 13.708.583,24 zł
 • środki własne – 6.615.868,61 zł (w tym VAT 4.792.612,73 zł)
Do kluczowych celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia należy:
 • dotrzymanie aktualnych parametrów ścieków oczyszczonych jak i przyjęcie ścieków o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń,
 • zwiększenie niezawodności procesu oczyszczania w sytuacji: nawalnych deszczy, topnienia śniegu, remontu bądź awarii jednego z reaktorów SBR,
 • ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2019.11.06

W roku 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Traugutta w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 308 591,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 246 000,00 zł.


Przedmiotowe zadanie ukierunkowane było na przebudowę awaryjnej kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i polegało na wymianie odcinka sieci wykonanego w technologii tradycyjnej 2xDN250
o przybliżonej długości 320 mb na sieć w technologii preizolowanej 2xDN150/250 wraz z przyłączem 2xDN25/90 o łącznej długości 351 mb.Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów
w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej,
a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.11.09

W roku 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa kanałowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Średniej w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 196 051,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 156 000,00 zł.


Przedmiotowe zadanie ukierunkowane było na przebudowę awaryjnej kanałowej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i polegało na wymianie odcinka sieci wykonanego w technologii tradycyjnej 2xDN150 na sieć w technologii preizolowanej 2xDN150/250 wraz z przyłączem 2xDN100/200 o przybliżonej łącznej długości 200 mb.

Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich
i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.09.11

W latach 2017 - 2018 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa przyłączy do budynków na Osiedlu Witosa
w Człuchowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 181 683,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 945 000,00 zł.


Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę awaryjnej kanałowej, 4 przewodowej (2xc.o.,c.w.u/cyrk.), niskoparametrowej zewnętrznej instalacji odbiorczej o przybliżonej długości 1080 mb, wykonanej w technologii tradycyjnej na instalację odbiorczą w technologii preizolowanej „heatPEX” o parametrach od 2xdn125x8,2 do 2xdn40x3,7 (c.o.) oraz od 2xdn90x8,2/50x4,6 do 2xdn40x3,7/25x2,3 (c.w.u./cyrk.) wraz
z przyłączami o łącznej długości 1153 mb.

Zastosowane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami nowoczesnymi, gwarantującymi wieloletnią trwałość wybudowanej infrastruktury. Ponadto spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Systemy preizolowane zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.11.09

W 2017 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku wykonało zadanie pn. „Przebudowa źródła ciepła w Kotłowni Rejonowej KR-1 w Człuchowie”.
Przedmiotowe zadanie polegało na wymianie kotła węglowego o mocy 3 MW (opalanego miałem) na 2 kotły gazowe o mocy 1,7 MW każdy (zasilane gazem płynnym propan) dostosowane do samodzielnej pracy w okresie letnim (zaopatrzenie w c.w.u.) i współpracy
z innymi kotłami w sezonie grzewczym.

Zakres rzeczowy zadania:
 • Montaż 2 szt. kotłów gazowych w wyznaczonym pomieszczeniu kotłowni KR-1 wraz z osprzętem (palniki, kominy itp.),
 • Budowa układu sprzęgającego kotły gazowe z istniejącą instalacją cieplną kotłowni KR-1 (pompy, regulatory, sterowniki itp.),
 • Prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni wraz z budową płyt fundamentowych pod kotły i pompy,
 • Instalacja elektryczna do obsługi kotłów, pomp i pomieszczenia w kotłowni KR-1 przeznaczonego dla kotłów gazowych,
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu od ściany zewnętrznej kotłowni gazowej do palników dwóch kotłów gazowych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 459 891,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku w formie pożyczki 367 000,00 zł.KKluczowym rezultatem projektu jest poprawa efektywności w wytwarzaniu ciepła w zakresie:
 • Możliwości wytwarzania przez kotły gazowe do 30% ciepła całkowitej produkcji rocznej,
 • Możliwości wytwarzania przez kotły gazowe poza sezonem grzewczym do 100% ciepła całkowitej produkcji - dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • Racjonalizacji wytwarzania ciepła w kotłowni KR-1.

Realizacja zadania ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2018.01.05

W dniu 14 września 2017 r. Zarząd Spółki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa przyłączy do budynków na Osiedlu Witosa w Człuchowie”.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 181 683,00 zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki wyniesie 945 000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie ukierunkowane jest na wymianę starej, awaryjnej zewnętrznej instalacji odbiorczej, na instalację z rur preizolowanych oraz budowę nowych przyłączy do istniejących lub nowych odbiorców.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę kanałowej, 4 przewodowej (2xc.o.,c.w.u/cyrk.), niskoparametrowej zewnętrznej instalacji odbiorczej o przybliżonej długości 1.106,0 mb, wykonanej w technologii tradycyjnej na instalację odbiorczą w technologii preizolowanej „heatPEX” o parametrach od 2xdn125x8,2 do 2xdn40x3,7 (c.o.) oraz od 2xdn90x8,2/50x4,6 do 2xdn40x3,7/25x2,3 (c.w.u./cyrk.) wraz z nowymi przyłączami do istniejących lub nowych odbiorców na Osiedlu Witosa w Człuchowie.

Rury preizolowane posiadają wiele zalet. Ich izolacja ma wyższą jakość i trwałość z uwagi na to, iż cały proces technologiczny izolowania powierzchni rur odbywa się w warunkach zakładu przemysłowego. Układanie tych rur w gruncie nie wymaga wielu prac przygotowawczych, roboty wykonywane na placu budowy nie są pracochłonne. Jako takie, systemy zapewniają sprawne dostawy ciepła z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców i miasta jako całości. Rurociągi preizolowane cechują się długą trwałością użytkową i niskimi kosztami instalacji, pozwalają miastom na całym świecie przejąć inicjatywę w dziedzinie przyjaznej dla środowiska energii. Straty ciepła na przesyle dla rurociągów wykonanych w technologii rur preizolowanych przy średnich parametrach pracy i tych samych średnicach są znacznie mniejsze niż straty cieplne likwidowanych rurociągów w technologii kanałowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest redukcja obciążenia środowiska z tytułu rozpraszania energii cieplnej.

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2017.09.28

Przy pomocy środków WFOŚiGW w Gdańsku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie przeprowadziło modernizację urządzeń odpylających dla dwóch kotłów typu WR-2,5 i jednego kotła typu WRp-12 w Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Średniej 14 w Człuchowie.
Celem zadania była redukcja emisji pyłów do zmieniających się od 01.01.2016 r. standardów emisyjnych, które przy zawartości tlenu 6%
w gazach odlotowych wynoszą odpowiednio:
- dla kotła WR-2,5 – 200 mg/m3 (do 31.12.2015 r. dopuszczalne 700 mg/m3),
- dla kotła WRp-12 – 100 mg/m3 (do 31.12.2015 r. dopuszczalne 400 mg/m3).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.346.836,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku to pożyczka
w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dotacja w wysokości 1.468,80 zł.


Opis techniczny instalacji odpylającej do kotła WRp-12 (K4)

Do oczyszczania gazów z pyłów zastosowano dwustopniowy układ urządzeń oczyszczających (odpylaczy).
I stopień odpylania to multicyklon przelotowy MOS-28. Jest on stosowany jako odpylacz wstępny.
II stopień odpylania to dwa równolegle pracujące odpylacze końcowe, czyli:
1. bateria cyklonów nowej generacji zawierająca 64 cyklony o średnicy 0,2 m każdy,
2. filtr tkaninowy zawierający 81 worków filtracyjnych o długości 5 m każdy.
Worki filtracyjne chronione są przed zniszczeniem za pomocą zasuwy zamontowanej na wlocie do filtra.


Opis techniczny instalacji odpylającej do kotłów WR-2,5 (K2, K3)
Do oczyszczania gazów z pyłów zastosowano dwustopniowy układ urządzeń oczyszczających (odpylaczy).
I stopień odpylania to multicyklon przelotowy MOS-6. Jest on stosowany jako odpylacz wstępny.
II stopień odpylania to bateria cyklonów zawierająca 30 sztuk cyklonów o średnicy 0,2 m każdy.


Zarówno w przypadku kotła WRp-12 jak i kotłów WR-2,5 pył zatrzymany w bateriach cyklonów gromadzony jest w zbiornikach pod odpylaczami. Opróżnianie zbiorników następuje w sposób ciągły poprzez śluzy szczelinowe do podajnika ślimakowego.

Realizacja zadania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 42 tony/rok, co z kolei wpływa pozytywnie na stan środowiska oraz poziom zdrowotności społeczeństwa.


Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfos.gdansk.pl

Dodano: 2016.05.11

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.315.466
Wizyt dzisiaj
30
Wizyt wczoraj
71
Wizyt w tygodniu
407
Wizyt w miesiącu
101
Wizyt w roku
4.409