Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-01-05

„Sukcesywna dostawa trumien, krzyży i ram dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie” - postępowanie 1/1/ZP/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Tryb podstawowy - Ustawa PZP

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nowych trumien, krzyży i ram.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 4 SWZ.

Kryteria oceny:

Cena brutto oferty (C) - 100%

Termin składania ofert:
2023-01-13 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2023-01-13 10:00:00

Miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d1921188-8c01-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia: Magdalena Mroziewicz; w zakresie merytorycznym: Małgorzata Myszka

Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d1921188-8c01-11ed-94da-6ae0fe5e7159

4. Wszystkie dokumenty postępowania (SWZ + załączniki) dostępne są pod w/w adresem.


Status: Zakończony
Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.295.708
Wizyt dzisiaj:
11
Wizyt wczoraj:
72
Wizyt w tygodniu:
377
Wizyt w miesiącu:
11
Wizyt w roku:
6.479